SHI.prologue
http://www.kongregate.com/games/Neurogenesis/shi-prologue